Zakład dużego ryzyka – Vita Polymers Poland w Brzegu Dolnym

OZNACZENIE PROWADZĄCEGO ZAKŁAD

Prowadzący zakład: VITA POLYMERS POLAND Sp. z o.o.
Kod, miejscowość: 56-120 Brzeg Dolny
Ulica, nr: H Sienkiewicza 31, 33
Gmina: Brzeg Dolny
Telefon: (071) 380 89 00
Faks: (071) 319 79 44
E-mail: sekretariat@vitafoam.pl
WWW: www.vitapp.com.pl
REGON: 010599532
NIP: 917-000-00-44

Zakład produkcyjny Vita Polymers Poland w Brzegu Dolnym jest zakładem o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR) zgodnie z klasyfikacją dokonaną na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ( Dz. U. z 2016 r, poz. 138 ). Zgodnie z wymaganiami prawnymi wszystkie obowiązki spoczywające na prowadzącym zakład, w tym zaktualizowanie zgłoszenia i programu zapobiegania awarią, zostały zrealizowane.

Zakład produkcyjny w Brzegu Dolnym w znacznej części zajmuje się produkcją elastycznych pianek poliuretanowych metodą ciągłą. Do jej wytwarzania stosowane są dwie technologie, klasyczna niskociśnieniowa oraz technologia „novaflex” wysokociśnieniowa z wykorzystaniem ciekłego CO2. Surowce ciekłe podawane są pompami do głowic maszyny spieniającej skąd, po dokładnym wymieszaniu trafiają do koryta wylewowego. Tu rozpoczyna się, z udziałem reakcji chemicznej izocyjanianu i wody, proces wzrostu (spieniania) wymieszanych składników. Jego efektem jest powstanie bloku pianki o szerokości 2 m i wysokości 1,2 m, który w ciągu technologicznym jest cięty na kilkunastometrowe odcinki. Bloki pianki trafiają na dojrzewalnię, gdzie przebywają około 10 godzin. Po tym okresie bloki pianki transportowane są do magazynu bloków długich, a następnie dostarczane są – wg potrzeb – na linie cięcia bloków krótkich. Bloki krótkie sprzedawane są bezpośrednio odbiorcom lub przekazywane są na krajalnię, w której cięte są na płyty wg zamówień klientów.

Substancją niebezpieczną stosowaną w instalacji do produkcji elastycznej pianki poliuretanowej w ilości równej lub większej niż określone w tabeli 1 w kolumnie 3 lub w tabeli 2 w kolumnie 3, z uwzględnieniem zasady sumowania, o której mowa w objaśnieniu nr 4. w dużych ilościach Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej jest diizocyjanian toluilenu (TDI).

Nazwa chemiczna: 2,4-/2,6-diizocyjanian toluenu
Numer CAS: ; 26471-62-5
Numer rejestracyjny: REACH: 01-2119454791-34-0001, 01-2119454791-34-0006, 01-2119454791-34-0007

Zagrożenia stwarzane przez substancję

Zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym. Prowadzący Zakład dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust. 1 Ustawy o Ochronie Środowiska właściwym organom oraz przekazał im program zapobiegania awariom.

Zakład posiada zatwierdzony Raport o Bezpieczeństwie – Decyzja nr WZ.52820.6.9.2023 z dnia 08 maja 2023 r. Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Scenariusze wystąpienia poważnej awarii przemysłowej związane są:
– z uwolnieniem się substancji niebezpiecznej, izocyjanianu toulenu (TDI)
– pożarem pianki poliuretanowej

Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania Brzeg Dolny (plik .pdf)

Dla scenariuszy związanych z uwolnieniem się substancji niebezpiecznej strefa zagrożenia nie przekroczy terenu zakładu. Zamknie się w kilkunastu metrach wokół rozlewiska.

Dla scenariuszy związanych z pożarem pianki poliuretanowej strefa zagrożenia przekroczy teren zakładu. Ofiary są mało prawdopodobne, lecz zatrucia toksycznymi, lotnymi produktami spalania mogą wystąpić w stopniu niezagrażającym zdrowiu i życiu w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu przy skrajnie niesprzyjających warunkach pogodowych.

Dla wyeliminowania zagrożenia powstania poważnych awarii przemysłowych oraz dla zminimalizowania ich skutków w przypadku zaistnienia, wychodząc naprzeciw zapisom Dyrektywy Seveso III – Vita Polymers Poland, w swoim Zakładzie w Brzegu Dolnym, realizuje Polityki Zapobiegania Poważnym Awariom za pomocą odpowiednich środków, struktur oraz za pomocą zaimplementowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem, współmiernego do zagrożeń poważnymi awariami i do złożoności organizacji zakładu.

Wyrazem tego jest niniejszy PROGRAM ZAPOBIEGANIA AWARIOM dla Zakładu Produkcyjnego Vita Polymers Poland Brzeg Dolny.

Podstawową wytyczną Polityki Bezpieczeństwa w Spółce Vita Polymers Poland, będącej integralną częścią międzynarodowej korporacji Vita Group, jest „Kodeks postępowania w biznesie, Sposób prowadzenia interesów przez firmy Vita Group”, którego punktem pierwszym jest „Część 1 – Polityka Bezpieczeństwa, Higieny Pracy (BHP) i Ochrony Środowiska”.

W dokumencie tym korporacja deklaruje między innymi, że ”Grupa Vita z wolą i przekonaniem akceptuje swoje zobowiązania socjalne, etyczne i prawne. Wierzymy, że dobre zarządzanie ryzykiem w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) oraz Ochrony Środowiska jest równoznaczne z dobrym działaniem biznesu. W Wytwórni Pianki w Brzegu Dolnym Spółka „Vita Polymers Poland” podjęła szereg działań organizacyjnych mających na celu wyeliminowanie możliwości powstania poważnej awarii chemicznej. Firma Vita posiada szereg Polityk szczegółowych BHP i Ochrony Środowiska; dotyczą one: » Zarządzania ryzykiem, » Ochrony przeciwpożarowej, » Zezwoleń na prace niebezpieczne, » Pracy na wysokości, » Kontrolowania wykonawców, » Zarządzania zmianami. Działania organizacyjne wspomagane są zastosowaniem technicznych środków wspomagających, tj.: systemy wykrywania dymu, monitoring uwolnienie substancji niebezpiecznych, układ zraszaczy itp.

Aktualizacja 06.06.2023 r.

Newsletter