POLITYKA PRYWATNOŚCI

Naszą intencją zawsze było i jest, aby ochronę prywatności traktować priorytetowo. W tym celu podejmujemy wszelkie konieczne organizacyjne i techniczne środki, aby przetwarzanie danych osobowych odpowiadało nie tylko wymogom prawnym, ale także odzwierciedlało najlepsze standardy w zakresie ochrony danych osobowych. Wierzymy, że swobodny przepływ informacji oznacza korzyści dla wszystkich, przy założeniu, że informacje są gromadzone i wykorzystywane w odpowiedzialny sposób. W związku z faktem, że poważnie traktujemy bezpieczeństwo wszystkich posiadanych przez nas danych, wdrożyliśmy ramowe polityki, procedury i szkolenia obejmujące ochronę danych, ich poufność i bezpieczeństwo. Regularnie dokonujemy kontroli wprowadzonych środków pod kątem ich adekwatności dla zabezpieczenia posiadanych danych.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Vita Polymers Poland sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (56 – 120) przy ul. Henryka Sienkiewicza 31/33, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 15447, o kapitale zakładowym w wysokości 57.670.600,00 zł, NIP: 9170000044, tel. + 48 71 3808900, fax. +48 71 3808913, e-mail: sektetariat@vitafoam.pl

JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE

Korzystanie z naszej strony internetowej nie wiąże się z obowiązkiem rejestracji ( z wyjątkiem sekcji Kariera). Gdy przeglądasz naszą stronę, gromadzimy informacje o Twojej wizycie i sposobie poruszania się w naszych serwisach. W tym celu stosujemy tzw. pliki cookies, o których mowa poniżej. Są to małe pliki danych umieszczane na komputerze lub innym urządzeniu przez przeglądarkę. W plikach przechowywane są różne informacje o użytkowniku i jego preferencjach.
Administrator dokłada starań, aby zakres przetwarzania Twoich danych osobowych był minimalny i adekwatny do wskazanych celów przetwarzania. Informacje o podstawie, celach i okresach przechowywania Twoich danych – znajdują się w odpowiednich sekcjach poniżej (linki otwierają pełne informacje ).
1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Kandydatów do pracy
Nasz serwis internetowy pozwala zarejestrować się osobom zainteresowanym pracą w Vita Polymers Poland sp. z o.o. lub odpowiedzieć na zamieszczoną ofertę pracy. Dalsze szczegóły na temat przetwarzania Twoich danych w procesie rekrutacji znajdziesz w zakładce „Kariera” oraz w „Informacji o przetwarzaniu danych osobowych Kandydatów do pracy”
2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pracowników lub współpracowników kontrahentów – dane kontaktowe.
3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze.
4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Gości odwiedzających nasz Zakład i nasze Oddziały.
5. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób kontaktujących się z Vita Polymers Poland sp. z o.o. (telefonicznie, mailowo).
6. Reguły przetwarzanie wizerunku uczestników imprez firmowych szkoleń, eventów w VPP.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH STRONOM TRZECIM

1. W ramach realizacji naszych zadań i celów Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do różnych odbiorców danych osobowych.
Poniżej przedstawiamy spis kategorii tych odbiorców:
a. spółki z Grupy VITA powiązane z Administratorem,
b. dostawcy usług teleinformatycznych w zakresie sprzętu i oprogramowania,
c. firmy ochroniarskie świadczące dla Administratora usługi z zakresu ochrony osób i mienia na terenie zakładów Administratora (w zależności od lokalizacji zakładu pracy),
d. firmy doradcze, w szczególności w zakresie obsługi prawnej lub finansowej
e. organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne władze rządowe lub osoby trzecie, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy (w sposób zgodny z tymi przepisami).

2. Dane osobowe mogą być udostępniane do tak zwanych państw trzecich, tj. do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych. W przypadku przekazywania danych osobowych poza teren EOG do państwa, które według Komisji Europejskiej nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, przekazywanie będzie odbywać się na podstawie umowy uwzględniającej wymogi UE w zakresie przekazywania danych osobowych poza teren EOG, takie jak standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

COOKIES

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości żadnej z osób odwiedzających nasz serwis, lecz pomagają nam śledzić ogólny ruch użytkowników na witrynie, aby ustalić np. preferowaną lokalizację i język użytkownika.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
– „sesyjne” (session cookies)
– „stałe” (persistent cookies).
Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Stosowane pliki cookie są instalowane na różny okres. Część z nich traci ważność wraz z zamknięciem przeglądarki, inne aktywne są przez kilka dni, miesięcy, a nawet lat. Pliki cookie aktywne długookresowo wykorzystywane są, aby pomóc nam określić nowego i powracającego użytkownika serwisów.

4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
b. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych naszego Serwisu.

7. Możesz nie wyrazić zgody i zapobiec instalowaniu plików cookie na Twoim komputerze, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Możesz również usunąć istniejące już pliki cookie. Oczywiście nie wyrażając zgody na instalację plików cookie, nadal możesz korzystać z naszych serwisów, jednak możesz utracić dostęp do niektórych funkcjonalności, a korzystanie z serwisów może nie być optymalne.

8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH I SPOSÓB ICH REALIZACJI

1. Prawo dostępu do danych osobowych
Prawo dostępu do danych osobowych polega na tym, że jesteś uprawniony do uzyskania od Administratora:
a. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Ciebie dotyczące,
b. a jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony do uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu oraz informacji o okolicznościach przetwarzania tych danych.

2. Prawo do sprostowania danych osobowych
Prawo do sprostowania danych polega na żądaniu przez osobę, której dane dotyczą:
a. sprostowania nieprawidłowych (nieprawdziwych) danych osobowych;
b. uzupełnienia niekompletnych (niepełnych) danych osobowych.
Żądając sprostowania powinieneś wykazać, ze dane osobowe Ciebie dotyczące są nieprawidłowe lub niekompletne.
Brak sprostowania lub uzupełnienia danych przez Administratora, uprawnia Cię do zwrócenia się do organu nadzorczego z wnioskiem o nakazanie administratorowi danych zadośćuczynienia żądaniu.

3. Prawo do usunięcia danych
Prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) polega na możliwości żądania usunięcia danych osobowych przez Administratorów, jeżeli:
a. Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b. cofniesz zgodę na przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c. wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
d. Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku, które nie ukończyło 16 lat.
Usunięcie danych powinno polegać na zniszczeniu danych osobowych (lub nośników, na jakich znajdują się dane) lub takiej modyfikacji danych osobowych, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą (np. zaczernienie).
Prawo do bycia zapomnianym doznaje jednak wyjątków opisanych w RODO. Zgodnie z RODO prawo to nie ma zastosowania, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne między innymi do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, jak i do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
Ograniczenie przetwarzania polega na ograniczeniu przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.
Administrator Twoich danych osobowych jest zobowiązany do ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach:
a. gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych lub wniesiesz sprzeciw – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość danych lub rozpatrzyć sprzeciw;
b. przetwarzanie będzie niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwisz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c. Administratorzy nie będą już potrzebować Twoich danych osobowych do ustalonych przez nich celów przetwarzania, ale Ty uznasz, że są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Prawo do przenoszenia danych
Prawo do przenoszenia danych polega na tym, że posiadasz uprawnienie do:
a. otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego;
b. przesłania tych danych innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).
Prawo do przenoszenia danych znajduje zastosowanie wtedy, gdy:
a. przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz
b. jeżeli dane pochodzą od Ciebie,
c. a także przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy,
d. albo, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody.

6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W każdym przypadku, gdy uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora narusza RODO, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce takim organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Kiedy przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych?
a. W każdym przypadku, gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie Twojej zgody, masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.
b. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

ŁĄCZA DO ZEWNĘTRZNYCH WITRYN INTERNETOWYCH

Należy pamiętać, że nasza strona internetowa zawiera łącza do innych witryn, które nie podlegają niniejszej polityce prywatności. Osoby odwiedzające nasze strony mogą być przekierowane do stron internetowych należących do osób trzecich, na przykład sieci społecznościowych (Facebook, Linkedin). Vita Polymers Poland sp. z o.o. nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, co do sposobu przechowywania lub wykorzystywania danych na temat użytkowników na serwerach osób trzecich. Prosimy, abyś zapoznał się z polityką w zakresie prywatności każdego z serwisów zewnętrznych dostępnych za pośrednictwem łącza znajdującego się na naszej stronie, w celu sprawdzenia sposobu wykorzystywania Twoich danych osobowych.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?
A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?
Napisz na adres e-mail:
gdpr@vitafoam.pl

ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI

Stosownie do potrzeb, Vita Polymers Poland sp. z o.o. może modyfikować treść niniejszego oświadczenia. Data ostatniej modyfikacji 25.04.2019r.

Newsletter