Zakład zwiększonego ryzyka – Vita Polymers Poland w Lublinie

Scenariusze wystąpienia poważnej awarii przemysłowej związane są:
– z uwolnieniem się substancji niebezpiecznej, izocyjanianu toulenu (TDI)
– pożarem pianki poliuretanowej

Dla scenariuszy związanych z uwolnieniem się substancji niebezpiecznej strefa zagrożenia nie przekroczy terenu zakładu. Zamknie się w kilkunastu metrach wokół rozlewiska.

Dla scenariuszy związanych z pożarem pianki poliuretanowej strefa zagrożenia przekroczy teren zakładu. Ofiary są mało prawdopodobne, lecz zatrucia toksycznymi, lotnymi produktami spalania mogą wystąpić w stopniu niezagrażającym zdrowiu i życiu w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu przy skrajnie niesprzyjających warunkach pogodowych.

Dla wyeliminowania zagrożenia powstania poważnych awarii przemysłowych oraz dla zminimalizowania ich skutków w przypadku zaistnienia, wychodząc naprzeciw zapisom Dyrektywy Seveso III – Vita Polymers Poland, w swoim Zakładzie w Lublinie, realizuje Polityki Zapobiegania Poważnym Awariom za pomocą odpowiednich środków, struktur oraz za pomocą zaimplementowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem, współmiernego do zagrożeń poważnymi awariami i do złożoności organizacji zakładu.

Wyrazem tego jest niniejszy PROGRAM ZAPOBIEGANIA AWARIOM dla Zakładu Produkcyjnego Vita Polymers Poland Lublin.

Podstawową wytyczną Polityki Bezpieczeństwa w Spółce Vita Polymers Poland, będącej integralną częścią międzynarodowej korporacji Vita Group, jest „Kodeks postępowania w biznesie, Sposób prowadzenia interesów przez firmy Vita Group” którego punktem pierwszym jest „Część 1 – Polityka Bezpieczeństwa, Higieny Pracy (BHP) i Ochrony Środowiska”.

W dokumencie tym korporacja deklaruje między innymi, że ”Grupa Vita z wolą i przekonaniem akceptuje swoje zobowiązania socjalne, etyczne i prawne. Wierzymy, że dobre zarządzanie ryzykiem w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) oraz Ochrony Środowiska jest równoznaczne z dobrym działaniem biznesu. W Wytwórni Pianki w Lublinie Spółka „Vita Polymers Poland” podjęła szereg działań organizacyjnych mających na celu wyeliminowanie możliwości powstania poważnej awarii chemicznej. Firma Vita posiada szereg Polityk szczegółowych BHP i Ochrony Środowiska; dotyczą one: » Zarządzania ryzykiem, » Ochrony przeciwpożarowej, » Zezwoleń na pracę niebezpieczne, » Pracy na wysokości, » Kontrolowania wykonawców, » Zarządzania zmianami. Działania organizacyjne wspomagane są zastosowaniem technicznych środków wspomagających, tj.: systemy wykrywania dymu, monitoring uwolnienie substancji niebezpiecznych, układ zraszaczy itp.

Newsletter