Zakład zwiększonego ryzyka - Vita Polymers Poland w Lublinie

Zakład produkcyjny w Brzegu Dolnym w znacznej części zajmuje się produkcją elastycznych pianek poliuretanowych metodą ciągłą. Do jej wytwarzania stosowane są dwie technologie, klasyczna niskociśnieniowa oraz technologia „novaflex” wysokociśnieniowa z wykorzystaniem ciekłego CO2. Surowce ciekłe podawane są pompami do głowic maszyny spieniającej skąd, po dokładnym wymieszaniu trafiają do koryta wylewowego. Tu rozpoczyna się, z udziałem reakcji chemicznej izocyjanianu i wody, proces wzrostu (spieniania) wymieszanych składników. Jego efektem jest powstanie bloku pianki o szerokości 2 m i wysokości 1,2 m, który w ciągu technologicznym jest cięty na kilkunastometrowe odcinki. Bloki pianki trafiają na dojrzewalnię, gdzie przebywają około 16 godzin. Po tym okresie bloki pianki transportowane są do magazynu bloków długich, a następnie dostarczane są – wg potrzeb – na linie cięcia bloków krótkich. Bloki krótkie sprzedawane są bezpośrednio odbiorcom lub przekazywane są na krajalnię, w której cięte są na płyty wg zamówień klientów.

Zakład posiada zatwierdzony Raport o Bezpieczeństwie - Decyzja nr 1083/2010 z dnia 23 września 2010 r. WZ-5586/65-9/2010 Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Scenariusze wystąpienia poważnej awarii przemysłowej związane są:
- z uwolnieniem się substancji niebezpiecznej, izocyjanianu toulenu (TDI)
- pożarem pianki poliuretanowej

Dla scenariuszy związanych z uwolnieniem się substancji niebezpiecznej strefa zagrożenia nie przekroczy terenu zakładu. Zamknie się w kilkunastu metrach wokół rozlewiska.

Dla scenariuszy związanych z pożarem pianki poliuretanowej strefa zagrożenia przekroczy teren zakładu. Ofiary są mało prawdopodobne, lecz zatrucia toksycznymi, lotnymi produktami spalania mogą wystąpić w stopniu niezagrażającym zdrowiu i życiu w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu przy skrajnie niesprzyjających warunkach pogodowych.

Dla wyeliminowania zagrożenia powstania poważnych awarii przemysłowych oraz dla zminimalizowania ich skutków w przypadku zaistnienia, wychodząc naprzeciw zapisom Dyrektywy Seveso III – Vita Polymers Poland, w swoim Zakładzie w Lublinie, realizuje Polityki Zapobiegania Poważnym Awariom za pomocą odpowiednich środków, struktur oraz za pomocą zaimplementowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem, współmiernego do zagrożeń poważnymi awariami i do złożoności organizacji zakładu.

Wyrazem tego jest niniejszy PROGRAM ZAPOBIEGANIA AWARIOM dla Zakładu Produkcyjnego Vita Polymers Poland Lublin.

Podstawową wytyczną Polityki Bezpieczeństwa w Spółce Vita Polymers Poland, będącej integralną częścią międzynarodowej korporacji Vita Group, jest „Kodeks postępowania w biznesie, Sposób prowadzenia interesów przez firmy Vita Group” którego punktem pierwszym jest „Część 1 – Polityka Bezpieczeństwa, Higieny Pracy (BHP) i Ochrony Środowiska”.

W dokumencie tym korporacja deklaruje między innymi, że ”Grupa Vita z wolą i przekonaniem akceptuje swoje zobowiązania socjalne, etyczne i prawne. Wierzymy, że dobre zarządzanie ryzykiem w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) oraz Ochrony Środowiska jest równoznaczne z dobrym działaniem biznesu. W Wytwórni Pianki w Lublinie Spółka „Vita Polymers Poland” podjęła szereg działań organizacyjnych mających na celu wyeliminowanie możliwości powstania poważnej awarii chemicznej. Firma Vita posiada szereg Polityk szczegółowych BHP i Ochrony Środowiska; dotyczą one: » Zarządzania ryzykiem, » Ochrony przeciwpożarowej, » Zezwoleń na pracę niebezpieczne, » Pracy na wysokości, » Kontrolowania wykonawców, » Zarządzania zmianami. Działania organizacyjne wspomagane są zastosowaniem technicznych środków wspomagających, tj.: systemy wykrywania dymu, monitoring uwolnienie substancji niebezpiecznych, układ zraszaczy itp.


 

Vita Polymers Poland Sp. z o.o.
ul.Sienkiewicza 31/33
56-120 Brzeg Dolny
tel +48 (prefix) 71 3808900
fax +48 (prefix) 71 3808913
sales@vitafoam.pl
tech@vitafoam.pl

20-054 Lublin
Strojnowskiego 27
tel +48 (prefix) 81 7518637
fax +48 (prefix) 81 7518738
lublin@vitafoam.pl

Szymanów (k/Wrocławia)
51-180 Wrocław
Lotnisko Szymanów
tel +48 (prefix) 71 3878308
szymanow@vitafoam.pl

IFS Żary
68-200 Żary
ul. Brata Alberta 9
tel +48 (prefix) 68 3634808
ifs@vitafoam.pl