Zakład dużego ryzyka - Vita Polymers Poland w Brzegu Dolnym

OZNACZENIE PROWADZĄCEGO ZAKŁAD

Prowadzący zakład: VITA POLYMERS POLAND Sp. z o.o.
Kod, miejscowość: 56-120 Brzeg Dolnyt
Ulica, nr: H Sienkiewicza 31, 33
Gmina: Brzeg Dolny
Telefon(y): (071) 380 89 00
Faks: (071) 319 79 44
E-mail:

sekretariat@vitafoam.pl

WWW:
REGON: 010599532
NIP: 917-000-00-44

Zakład produkcyjny Vita Polymers Poland w Brzegu Dolnym jest zakładem o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ( ZDR ) zgodnie z klasyfikacją dokonaną na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 roku w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ( Dz. U. z 2013 r, poz. 1479 ). Zgodnie z wymaganiami prawnymi wszystkie obowiązki spoczywające na prowadzącym zakład, w tym zaktualizowanie zgłoszenia i programu zapobiegania awarią, zostały zrealizowane.

Zakład produkcyjny w Brzegu Dolnym w znacznej części zajmuje się produkcją elastycznych pianek poliuretanowych metodą ciągłą. Do jej wytwarzania stosowane są dwie technologie, klasyczna niskociśnieniowa oraz technologia „novaflex” wysokociśnieniowa z wykorzystaniem ciekłego CO2. Surowce ciekłe podawane są pompami do głowic maszyny spieniającej skąd, po dokładnym wymieszaniu trafiają do koryta wylewowego. Tu rozpoczyna się, z udziałem reakcji chemicznej izocyjanianu i wody, proces wzrostu (spieniania) wymieszanych składników. Jego efektem jest powstanie bloku pianki o szerokości 2 m i wysokości 1,2 m, który w ciągu technologicznym jest cięty na kilkunastometrowe odcinki. Bloki pianki trafiają na dojrzewalnię, gdzie przebywają około 16 godzin. Po tym okresie bloki pianki transportowane są do magazynu bloków długich, a następnie dostarczane są – wg potrzeb – na linie cięcia bloków krótkich. Bloki krótkie sprzedawane są bezpośrednio odbiorcom lub przekazywane są na krajalnię, w której cięte są na płyty wg zamówień klientów.

Substancją niebezpieczną stosowaną w instalacji do produkcji elastycznej pianki poliuretanowej w ilości równej lub większej niż określone w tabeli 1 w kolumnie 3 lub w tabeli 2 w kolumnie 3, z uwzględnieniem zasady sumowania, o której mowa w objaśnieniu nr 4.w dużych ilościach Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej jest diizocyjanian toluilenu (TDI).

Nazwa chemiczna:    2,4-/2,6-diizocyjanian toluenu

Numer CAS: ;            26471-62-5

Numer rejestracyjny:  REACH: 01-2119454791-34-0001, 01-2119454791-34-0006,                                  01-2119454791-34-0007

Zagrożenia stwarzane przez substancję

    H315 Działa drażniąco na skórę.

    H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

    H319 Działa drażniąco na oczy.

    H330 Wdychanie grozi śmiercią.

    H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu                                           w następstwie wdychania.

    H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

    H351 Podejrzewa się, że powoduje raka.

    H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym. Prowadzący Zakład dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust. 1 Ustawy o Ochronie Środowiska właściwym organom oraz przekazał im program zapobiegania awariom.

Zakład posiada zatwierdzony Raport o Bezpieczeństwie - Decyzja nr WZ.5586.7.25.2016 z dnia 03 lutego 2017 r. Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Scenariusze wystąpienia poważnej awarii przemysłowej związane są:
- z uwolnieniem się substancji niebezpiecznej, izocyjanianu toulenu (TDI)
- pożarem pianki poliuretanowej

Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania Brzeg Dolny (plik .pdf)

Dla scenariuszy związanych z uwolnieniem się substancji niebezpiecznej strefa zagrożenia nie przekroczy terenu zakładu. Zamknie się w kilkunastu metrach wokół rozlewiska.

Dla scenariuszy związanych z pożarem pianki poliuretanowej strefa zagrożenia przekroczy teren zakładu. Ofiary są mało prawdopodobne, lecz zatrucia toksycznymi, lotnymi produktami spalania mogą wystąpić w stopniu niezagrażającym zdrowiu i życiu w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu przy skrajnie niesprzyjających warunkach pogodowych

Dla wyeliminowania zagrożenia powstania poważnych awarii przemysłowych oraz dla zminimalizowania ich skutków w przypadku zaistnienia, wychodząc naprzeciw zapisom Dyrektywy Seveso III – Vita Polymers Poland, w swoim Zakładzie w Brzegu Dolnym, realizuje Polityki Zapobiegania Poważnym Awariom za pomocą odpowiednich środków, struktur oraz za pomocą zaimplementowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem, współmiernego do zagrożeń poważnymi awariami i do złożoności organizacji zakładu.

Wyrazem tego jest niniejszy PROGRAM ZAPOBIEGANIA AWARIOM dla Zakładu Produkcyjnego Vita Polymers Poland Brzeg Dolny.

Podstawową wytyczną Polityki Bezpieczeństwa w Spółce Vita Polymers Poland, będącej integralną częścią międzynarodowej korporacji Vita Group, jest „Kodeks postępowania w biznesie, Sposób prowadzenia interesów przez firmy Vita Group” którego punktem pierwszym jest „Część 1 – Polityka Bezpieczeństwa, Higieny Pracy (BHP) i Ochrony Środowiska”.

W dokumencie tym korporacja deklaruje między innymi, że ”Grupa Vita z wolą i przekonaniem akceptuje swoje zobowiązania socjalne, etyczne i prawne. Wierzymy, że dobre zarządzanie ryzykiem w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) oraz Ochrony Środowiska jest równoznaczne z dobrym działaniem biznesu. W Wytwórni Pianki w Brzegu Dolnym Spółka „Vita Polymers Poland” podjęła szereg działań organizacyjnych mających na celu wyeliminowanie możliwości powstania poważnej awarii chemicznej. Firma Vita posiada szereg Polityk szczegółowych BHP i Ochrony Środowiska; dotyczą one: » Zarządzania ryzykiem, » Ochrony przeciwpożarowej, » Zezwoleń na pracę niebezpieczne, » Pracy na wysokości, » Kontrolowania wykonawców, » Zarządzania zmianami. Działania organizacyjne wspomagane są zastosowaniem technicznych środków wspomagających, tj.: systemy wykrywania dymu, monitoring uwolnienie substancji niebezpiecznych, układ zraszaczy itp.

Aktualizacja 17.02.2017 r.


 

Vita Polymers Poland Sp. z o.o.
ul.Sienkiewicza 31/33
56-120 Brzeg Dolny
tel +48 (prefix) 71 3808900
fax +48 (prefix) 71 3808913
sales@vitafoam.pl
tech@vitafoam.pl

20-054 Lublin
Strojnowskiego 27
tel +48 (prefix) 81 7518637
fax +48 (prefix) 81 7518738
lublin@vitafoam.pl

Szymanów (k/Wrocławia)
51-180 Wrocław
Lotnisko Szymanów
tel +48 (prefix) 71 3878308
szymanow@vitafoam.pl

IFS Żary
68-200 Żary
ul. Brata Alberta 9
tel +48 (prefix) 68 3634808
ifs@vitafoam.pl